VIDEOS SAVVAS ROBOLIS

LIVE U / STAR CHANNEL / 24.02.2017

 

9.84 fm / 05.06.2017

 

TΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ

«Η μέση σύνταξη θα καθοριστεί

στα 500 ευρώ»

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

«Ο κόφτης

των συντάξεων»

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ / ΣΚΑΙ / 04.06.2017

 

TΗΛΕΟΡΑΣΗ

«Το ασφαλιστικό

είναι σε οριακό σημείο»

Η Oδύσσεια του Ασφαλιστικού

 

Το ενδιαφέρον του βιβλίου επικεντρώνεται στην ανάλυση και κατανόηση των συνθηκών εξέλιξης καθώς και των ασκούμενων

πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, προκειμένου

να αναδειχθεί ο βαθμός σύζευξης του «οικονομικού» με το «κοινωνικό»

στοιχείο της αναπαραγωγικής λειτουργίας, σε συνδυασμό και με

το επίπεδο της συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης που αναπτύχθηκε

στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Στις επιδιώξεις του βιβλίου εντάσσονται τόσο η ανάλυση

της σημερινής δυσμενούς και αδιέξοδης κατάστασης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ιδίως

από την εφαρμογή (2010-2016) των μνημονιακών πολιτικών,

όσο και η διατύπωση, με αναλογιστική τεκμηρίωση, εναλλακτικών

πολιτικών για τη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα και

την κοινωνική αποτελεσματικότητα του ΣΚΑ, ώστε η κοινωνική

ασφάλιση να εισέλθει στη δεκαετία του 2020 ισχυρή

και ικανή να απορροφήσει, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες των δυσμενών

(baby boom) δημογραφικών εξελίξεων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ  / 2016

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MBA

του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Η ευελιξία της απασχόλησης

και οι επιπτώσεις στην κοινωνική προστασία

και στην εργασιακή απόδοση».

 

23.05.2017

 

economy365.gr /

22.05.2017

 

Η ΑΥΓΗ / 30.04.2017

 

economy365.gr / 3.05.2017

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Η αποσύνθεση της αγοράς εργασίας:

Ευελιξία και γήρανση»

 

Η βαθμιαία αύξηση της ανεργίας σε διεθνές επίπεδο ανέδειξε στις αρχές

της δεκαετίας του 1990, μεταξύ των άλλων, ένα θεωρητικό και

πολιτικό προβληματισμό για την αντιμετώπιση της.

«Στρατηγικές αποδιάρθρωσης και

απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης»

 

Οι συντελούμενες κοινωνικο-ασφαλιστικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα

καθ’ όλη την ιστορική περίοδο σύστασης και εξέλιξης του συστήματος

 κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στέφθηκαν με... αποτυχία, δεδομένου ότι

με την έμπνευση και την καθοδήγηση του κράτους, όπως προκύπτει

εκ του αποτελέσματος, δεν απέτρεψαν τη λειτουργία του ως οιονεί

πιστωτικού ιδρύματος και δεν ενίσχυσαν τον εξ αντικειμένου κοινωνικό

χαρακτήρα και αναδιανεμητικό του ρόλο.

«Μνημόνια και κοινωνική ασφάλιση»

 

Η πολιτική των μνημονίων της τελευταίας επταετίας στην Ελλάδα,

όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, έχει καταλύσει, κατά κυριολεξία,

δύο από τις βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης.

«Κοινωνικό κράτος και αποδιάρθρωση

της Ευρώπης»

 

Ιστορικά το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη δημιουργήθηκε ως θεσμός,

μεταξύ των άλλων, άμβλυνσης, με τη χορήγηση παροχών σε είδος και

σε χρήμα, των ανισοτήτων που προκαλούνται από τις συνθήκες

 αναπαραγωγής της καπιταλιστικής οικονομίας.

«Στρατηγικές ανάπτυξης

και ασφάλισης»

 

Στις σημερινές  συνθήκες της ύφεσης και των ασκούμενων πολιτικών

λιτότητας που απορρέουν από την υλοποίηση των τριών Μνημονίων,

το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι ο στρατηγικός

προσανατολισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με την έννοια

της παθητικής προσαρμογής, ως χώρας επενδυτικών ευκαιριών του διεθνούς

και ευρωπαϊκού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της διεθνούς ή της ευρωπαϊκής

ανασυγκρότησης της παραγωγικής διαδικασίας ή της αναβάθμισης της θέσης

της ελληνικής οικονομίας στον νέο καταμερισμό εργασίας.

«Η επικουρική ασφάλιση και

η προοπτική της»

 

Η επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη στρατηγική

πορεία της διαδοχικότητας, της αποσπασματικότητας και

της πελατειακότητας της κύριας ασφάλισης, δημιουργήθηκε

κατά τη μεσοπολεμική περίοδο, ως αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου

των συντάξεων γήρατος.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

«Γιατί το ΔΝΤ επιμένει στο λάθος του»

 

Το κοινωνικο-ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα και οι συσσωρευμένες

διαρθρωτικές παθογένειες του κατανοούνται τα τελευταία οκτώ χρόνια

(2010-2017) από τους δανειστές, ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο (ΔΝΤ), ως δημοσιονομικό πρόβλημα, εξομοιώνοντας λανθασμένα

από επιστημονική και τεχνική άποψη τον μη ανταποδοτικό χαρακτήρα

των φόρων με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των ασφαλιστικών εισφορών

(οι οποίες θεωρούνται ως οιονεί φόροι).

«Ευρωπαϊκός προστατευτισμός

και συντάξεις»

 

Η βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ),

στα πλαίσια των Μνημονίων ύφεσης και λιτότητας, έχει συνδεθεί

με τον δείκτη δαπάνες συντάξεις προς το ΑΕΠ της χώρας μας.

«Αγορές και κοινωνική ασφάλιση»

 

Μετά την έναρξη της υλοποίησης του πρόσφατου Ν.4387/2016 όλο και

περισσότερο πληθαίνουν οι απόψεις ότι η εφαρμογή, ιδιαίτερα των ατομικών

λογαριασμών και του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης στην επικουρική

ασφάλιση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις επέκτασής του στο μέλλον και

στην κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα να εισέρχεται κατά κυριολεξία το πνεύμα

και η πρακτική των αγορών στην κοινωνική ασφάλιση.

«Από τα λάθη των μνημονίων

σε μία βιώσιμη λύση»

 

Τα τελευταία επτά χρόνια (2010-2017) της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και

των Μνημονίων στην Ελλάδα, έχει κυριολεκτικά, μεταξύ των άλλων,

αποδιαρθρωθεί το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), δεδομένου ότι

οι δανειστές δεν επιδίωξαν τον εξορθολογισμό των παθογενειών του αλλά

επέβαλαν και απαιτούν την επιβολή πολιτικών, οι οποίες είχαν και έχουν

εισπρακτικό χαρακτήρα και το σημαντικότερο επιδιώκουν τη σταδιακή

μετάβαση της κοινωνικής ασφάλισης από την συλλογική αντιμετώπιση του

κινδύνου του γήρατος στην ατομική, υιοθετώντας το σύστημα της νοητής

κεφαλαιοποίησης και θεωρώντας, επιστημονικά και τεχνικά λανθασμένα,

τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ως φόρους.

«Οικονομία και εργασία:

η αλλαγή του παραδείγματος»

 

Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί, ιδιαίτερα

κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη

της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχουν σημαντικά επηρεαστεί

από τις αντιπληθωριστικές και ανεργιοφόρες πολιτικές προσαρμογής

στα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

«Τα αποθεματικά της κοινωνικής

ασφάλισης»

 

Κατά τα πρώτα έτη δημιουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, τα έσοδα

από εισφορές των ασφαλισμένων (εργαζόμενοι) είναι πολύ μεγαλύτερα

από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, αφού ο αριθμός των συνταξιούχων

είναι περιορισμένος κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας τους,

με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σημαντική περιουσιακή κατάσταση

στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).

«Λάθη και αδιέξοδα στο ασφαλιστικό»

 

Οι δανειστές παραγνωρίζοντας τα διαρθρωτικά και τα θεσμικά προβλήματα

του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα, καθώς και

τις ιστορικές παθογένειές του, επέβαλαν από το 2010 μέχρι και το 2019,

με το πρόσχημα της μη βιωσιμότητάς του, στο πλαίσιο των πολιτικών

της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας (Μνημόνια 1, 2, και 3),

μέτρα περικοπών των συντάξεων, απορρύθμισης του χαρακτήρα και

του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς

και χρηματοδότησης του ΣΚΑ.

«Πρόσφυγες, μετανάστες και

κοινωνική ασφάλιση»

 

Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ των μεταναστών στις χώρες υποδοχής συνδέεται

αναπόφευκτα, μεταξύ των άλλων, με τα έσοδα και τις δαπάνες του συστήματος

κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ).

economy365.gr / 19.03.2017

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 04.03.2017

 

economy365.gr / 09.01.2017

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 09.01.2017

 

economy365.gr / 19.12.2016

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 29.11.2016

20.02.2017

 

economy365.gr / 05.03.2017

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 20.02.2017

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ZERO / 22.01.2017

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 27.12.2016

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 22.12.2016

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 14.11.2016

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 06.02.2017

 

«Γιατί το ΔΝΤ διογκώνει το έλλειμμα

των συντάξεων;»

 

Στην πρόσφατη (7-9/10/2016) ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας

Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ο Διεθνής Οργανισμός διά του ανώτερου

στελέχους του (Π. Τόμσεν) προέβαλε με έμφαση στην εισήγησή του,

μεταξύ των άλλων, την αναγκαιότητα περαιτέρω μείωσης των συντάξεων

στην Ελλάδα καθώς και περιορισμού του ποσοστού (60%)

των φορολογουμένων που εντάσσονται στο αφορολόγητο όριο (Ε.Ε.-27, 8%).

 

 

«Ευελιξία της απασχόλησης και

συντάξεις»

 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση διεύρυνσης της απελευθέρωσης

της αγοράς εργασίας και της εργασιακής ανασφάλειας στην Ελλάδα προτείνει

σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Ιούλιος 2016), στο πλαίσιο

της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου.

«Η επόμενη μέρα της Ευρώπης»

 

Η επόμενη μέρα της Ευρώπης σήμερα σηματοδοτείται μετά το Brexit

(Ιούνιος 2016) καθώς και μετά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου (Σεπτέμβριος 2016) στην Μπρατισλάβα.

Τα δύο αυτά συμβάντα συσχετίζονται με την αναγκαιότητα κατάρτισης

ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για το μέλλον, την προοπτική,

της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Το όραμα των δανειστών για

την Ελλάδα»

 

H μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος

κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα (N. 4387/2016) θα αξιολογείται

κάθε τρία χρόνια ελέγχοντας την πορεία του δείκτη (Συνταξιοδοτικές

Δαπάνες/ΑΕΠ). Ο δείκτης αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 16%

του ΑΕΠ μέχρι το 2060, ανεξάρτητα από το ύψος των συνταξιοδοτικών

παροχών.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 31.10.2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 05.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 10.10.2016

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / 24.06.2016

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

«Η στρατηγική της ευρωπαϊκής

στασιμότητας»

 

Η επιλογή της αναγκαίας και απαιτούμενης

αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρώπη

είναι ακριβώς αντίθετη απ’ αυτή των

ασκούμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Η εφαρμογή των πολιτικών της εσωτερικής

υποτίμησης στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων,

έχει συμβάλει στη μετατόπιση του κέντρου

βάρους των ασκούμενων πολιτικών προς

την κατεύθυνση της δημοσιονομικής διαχείρισης

και της υποταγής σ’ αυτήν όλων των πλευρών

της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

«Το ασφαλιστικό υπό

την ασφυκτική πίεση

της γήρανσης και της ανεργίας»

Οι θεμελιώδεις επιδιώξεις του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) συνοψίζονται

στη μακροχρόνια εξασφάλιση της οικονομικής του βιωσιμότητας καθώς και

της κοινωνικής του αποτελεσματικότητας (επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο

της ποιότητας ζωής των συνταξιούχων).

«Πρόταση εκτόνωσης

και βιωσιμότητας»

«Αποδοχές και συντάξεις»

 

Το επίπεδο των συντάξεων, κατά βάση,

επηρεάζεται από το επίπεδο των αποδοχών,

τα έτη ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης

καθώς και από τον τρόπο υπολογισμού τους.

ΒΙΝΤΕΟ

Όλοι μαζί για την ανατροπή.

Η επόμενη μέρα

ACTION 24 / 22.05.2014

ΒΙΝΤΕΟ

Φορολογικό σύστημα,

ριζοσπαστικές αλλαγές

στην Ευρώπη

ΣΚΑΪ / 21.05.2014

ΒΙΝΤΕΟ

Ο κατώτατος μισθός

στα 751 ευρώ

ΣΚΑΪ / 17.05.2014

ΒΙΒΛΙΑ

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Back to Top

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics