12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

FREE SUNDAY

Συνέντευξη στην Αγγελική Σπανού

Μιλά για την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων, καθώς και των επιχειρηματικών συμπράξεων τεχνολογίας, καινοτομίας, δικτύων και υποδομών με τη δημιουργία συνθηκών επενδύσεων (δημόσιων και ιδιωτικών). Και θεωρεί ότι πρέπει να επιλεγούν ως ηγετικοί κλάδοι η ενέργεια, ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, τα τρόφιμα-ποτά, τα δομικά-μεταλλικά ορυκτά, ο τουρισμός (με ενδυνάμωση των διακλαδικών του διασυνδέσεων), οι νέες τεχνολογίες και η φαρμακοβιομηχανία.

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μπήκε πια στον τρίτο της μήνα. Είναι όπως τα περιμένατε τα πράγματα;

Τα περίμενα και τα περιμένω δύσκολα, όχι όμως αδύνατα, για την κατάληξη μιας συμφωνίας. Και αυτό γιατί καλούνται να συμφωνήσουν δύο αντίθετες, θεωρητικής έμπνευσης και πολιτικής κατεύθυνσης (νεοκλασική vs μετακεϊνσιανή προσέγγιση), αποφάσεις.

 

Τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση είναι ικανοποιητικά κατά την κρίση σας;

Νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ελλάδα, Μετά τα έξι χρόνια υλοποίησης των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης, οι πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης απαιτείται, ποσοτικά και ποιοτικά, να έχουν βάθος, διάρκεια και πόρους.

 

Το ασφαλιστικό είναι και πάλι ένα από τα θέματα που δυσχεραίνουν τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές/εταίρους. Γιατί;

Γιατί η έμφαση από τους εκπροσώπους των δανειστών επικεντρώνεται στη δημοσιονομική διάσταση (926 εκατ. ευρώ) των μέτρων (13η σύνταξη, πάγωμα της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις) που σχεδιάζει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση ως παρεμβάσεις άμεσης ανακούφισης των συνταξιούχων αντί να δίνεται έμφαση σε δομικές παθογένειες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην αντιμετώπιση των θεσμικών και διαρθρωτικών συνεπειών των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης.

 

Υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα που πρέπει να καταπολεμηθούν ή υπάρχει πραγματική ανάγκη διαρθρωτικών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα;

∆εν νομίζω ότι στην παρούσα οικονομική και κοινωνική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει, ιδιαίτερα τα τελευταία έξι χρόνια, η κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αρνητικά στερεότυπα. Αντίθετα, υπάρχει ανάγκη διαρθρωτικών παρεμβάσεων που έχουν σχέση με την ποιοτικής διάστασης παρέμβαση των ενοποιήσεων, την άμεση οργάνωση και λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, την αναζήτηση νέων πόρων για τον εμπλουτισμό της χρηματοδότησης και την ανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου, τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις κ.λπ.

 

Το ότι κάθε μήνα δίνονται διαβεβαιώσεις ότι θα καταβληθούν κανονικά μισθοί και συντάξεις δεν είναι αποτυχία;

Βέβαια είναι αποτυχία, και μάλιστα ενός προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης που επεδίωκε και συνεχίζει εσφαλμένα, εκ του αποτελέσματος, να επιδιώκει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας μας προς τους δανειστές Με την υλοποίηση μιας στρατηγικής καταστολής, περικοπής των δαπανών και συρρίκνωσης του παραγόμενου πλούτου κατά 25%, αντί μιας στρατηγικής ανάταξης, αύξησης του ΑΕΠ και παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

 

∆εν είναι λογικό να ζητούν κατάργηση των πρόωρων συντάξεων που δίνονται

ακόμη και στα 53;

Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις (κάτω του 61ου έτους) στην Ελλάδα είναι 11% (290.000 άτομα), όπως και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Περιλαμβάνονται σε αυτές οι συντάξεις αναπηρίας, οι συντάξεις των ΒΑΕ, οι πλήρεις συνταξιοδοτήσεις στο 60ό έτος, οι συντάξεις των στρατιωτικών-σωμάτων ασφαλείας και οι μητέρες με ανήλικα παιδιά με κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010, 2011 και 2012, δεδομένου ότι με κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά το 2012, η χορήγηση της σύνταξης πραγματοποιείται στο 62ο έτος. Με τα δεδομένα αυτά, η όποια παρέμβαση στις προαναφερόμενες κατηγορίες θα παραβιάζει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων αλλά και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Θα μπορούσε όμως η ασφαλιστική πολιτική στην Ελλάδα να περιορίσει με αντικίνητρα τις πρόωρες συνταξιοδοτή-σεις, δηλαδή τις εθελούσιες εξόδους που κατά καιρούς πραγματοποιούνται σε τράπεζες, ∆ΕΚΟ κ.λπ. Θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί το σύστημα προστασίας των ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών), δηλαδή των γκριζομάλληδων που καταλήγουν αναγκαστικά, μετά από 2-4 χρόνια ανεπιτυχούς επανένταξης στην αγορά εργασίας, στην πρόωρη συνταξιοδότηση.

 

Ισχύει ότι έχουμε χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τις περισσότερες

χώρες στην Ε.Ε.;

∆εν ισχύει, δεδομένου ότι το μέσο πραγματικό έτος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα το 2014 ήταν

το 63ο έτος, με συμβατικό έτος συνταξιοδότησης το 67ο έτος.

 

Αν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε «σηκώσει» χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία,

τι θα λέγατε;

Ο τρόπος αυτός δεν απομειώνει την κινητή περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται από το κράτος με repos και με υψηλότερο επιτόκιο. Το όποιο πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ο κρατικός προϋπολογισμός με αυτό τον τρόπο εξασφάλισης πόρων επιβαρύνεται με υψηλότερες τοκο-υποχρεώσεις.

 

Τι μέλλον έχει μια χώρα με αναλογία ενεργού-μη ενεργού πληθυσμού όπως η δική μας;

Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 4.740.000 άτομα εργατικό δυναμικό, 3.500.000 άτομα στην απασχόληση, 1.240.000 άτομα στην ανεργία και 2.650.000 άτομα στη σύνταξη, δεν μπορεί να προσδοκά ούτε αποκατάσταση των σοβαρών ανισορροπιών στη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ούτε ανάταξη του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Σε μια τέτοια προοπτική, εγκυμονείται ο κίνδυνος μονιμοποίησης της φτωχοποίησης σημαντικού τμήματος του πληθυσμού και σοβαρής καθίζησης του παραγωγικού και τεχνολογικού υπόβαθρου. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική οικονομία, στην πολύπλευρα δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, έχει ανάγκη από τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σοκ επενδυτικής, αναπτυξιακής, παραγωγικής, τεχνολογικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους επίλυσης του ελληνικού προβλήματος στην αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων, καθώς και των επιχειρηματικών συμπράξεων τεχνολογίας, καινοτομίας, δικτύων και υποδομών με τη δημιουργία συνθηκών επενδύσεων (δημόσιων και ιδιωτικών), νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος, επιλέγοντας ως ηγετικούς κλάδους την ενέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα τρόφιμα-ποτά, τα δομικά-μεταλλικά ορυκτά, τον τουρισμό (με ενδυνάμωση των διακλαδικών του διασυνδέσεων), τις νέες τεχνολογίες και τη φαρμακοβιομηχανία. Έτσι, είναι προφανές ότι η εκ των ων ουκ άνευ μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στον προαναφερόμενο μετα-νεοφιλελεύθερο κύκλο ανάπτυξης θα προσδώσει σε αυτήν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, της τεχνολογίας, της εργασίας και του κοινωνικού κράτους.

 

Kίνδυνο μονιμοποίησης της φτωχοποίησης ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού βλέπει ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου

Σάββας Γ. Ρομπόλης. Πιστεύει ότι η ελληνική οικονομία «έχει ανάγκη από

τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σοκ επενδυτικής, αναπτυξιακής,

παραγωγικής, τεχνολογικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

FREE SUNDAY

«Το μέλλον μιας χώρας συνταξιούχων

δεν είναι αισιόδοξο»

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

«ΣΥΡΙΖΑ άμεσης απόδοσης»

10 ΜΑΪΟΥ 2014

toportal.gr

«Η Ευρωπαϊκή Ριζοσπαστική Αριστερά

θα ανατρέψει το νεοφιλελεύθερο status»

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

THE PRESS PROJECT

«Ο Νότος τρέφει το Βορρά και όχι

ο Βορράς το Νότο»

 

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics