Τεχνολογία, εργασία, ανάπτυξη

Η επέκταση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, ως βασική προϋπόθεση βελτίωσης του επιπέδου

της παραγωγικότητας, ενίσχυσης του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας, δυναμικής ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης,

αποτέλεσε τη στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πολυεθνικών ομίλων,

καθώς και των εθνικών οικονομιών στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους

θέσης στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

 

Η στρατηγική αυτή επιλογή που αποδεικνύεται από την εξέλιξη του δείκτη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, επιτυγχάνει περιορισμένη αύξηση της τάξης του 20-25% (π.χ. Γαλλία από 100 σε 122 και Γερμανία από 100 σε 123) τις δύο πρώτες δεκαετίες, μια βραδεία εξέλιξη την τρίτη δεκαετία, ύφεση και υπαναχώρηση την τέταρτη δεκαετία του 2010, εάν λάβουμε υπόψη ότι το επίπεδο της οικονομικής εξέλιξης, των εισοδημάτων, της απασχόλησης κ.λπ. επέστρεψαν στα επίπεδα των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ιδιαίτερα στις χώρες όπου εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα δεκαετία οι περιοριστικές πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης.

 

Τα αποτελέσματα αυτά του τρόπου εφαρμογής των νέων τεχνολογικών μέσων παραγωγής και των επιδράσεών τους στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, τα εισοδήματα, την εργασία κτλ. δεν δικαιολογούν τις προσδοκίες και την αισιοδοξία των ειδικών της τεχνολογίας ότι «η τεχνολογική πρόοδος και η συντελούμενη τεχνολογική επανάσταση θα βελτιώσει τους όρους παραγωγής, κατανομής και λειτουργίας του διεθνούς καταμερισμού εργασίας».

 

Αντίθετα, εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι οι νέες τεχνολογίες, στον βαθμό που τις αφορά, εμβάθυναν με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τις παραγωγικές αντιθέσεις και τις ανισότητες μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών σχηματισμών και ενδυνάμωσαν τις συνθήκες ευελιξίας και κοινωνικού dumping των εργασιακών σχέσεων, της απασχόλησης και του κράτους πρόνοιας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί γι’ αυτό το παράδοξο, όπως αποκαλείται, μεταξύ στόχου και αποτελέσματος επικεντρώνονται κυρίως στο γεγονός ότι:

 

α) η επινόηση της τεχνολογίας και η κατανόησή της για τη σωστή χρήση της αποτελούν δύο διαφορετικά ζητήματα, και

 

β) η σημαντική επέκταση των νέων τεχνολογιών στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου και η επιλεκτική εφαρμογή της (πλην του ερευνητικού-τεχνολογικού τομέα) δεν ώθησαν σε αξιόλογο βαθμό την παραγωγή τόσο παραδοσιακών όσο και νέων βιομηχανικών προϊόντων.

 

Ομως, οι ερμηνείες αυτές αναφέρονται περισσότερο στη χρήση των νέων τεχνολογιών και λιγότερο στη στρατηγική της. Από την άποψη αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική επιλογή των νέων τεχνολογιών, εκτός των άλλων και ανεξάρτητα από τους περιορισμούς της χρήσης τους, επικεντρώνεται στη μετατόπιση του κέντρου βάρους των οικονομικών σχέσεων των χωρών από τη διεθνοποίηση και την ανακατανομή της διεθνούς παραγωγής, των εισοδημάτων και της εργασίας στην παγκοσμιοποίηση και την ανισοκατανομή της παραγωγής, των εισοδημάτων και της εργασίας, με βασικό μοχλό την πολυεθνική επιχειρηματική δραστηριότητα και τη διεθνή μετανάστευση του εργατικού δυναμικού.

 

Ειδικότερα, η στρατηγική αυτή επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ενωση προσβλέπει στην εμβάθυνση του μοντέλου της άνισης ανταλλαγής και ανάπτυξης Βορρά-Νότου καθώς και στην υπανάπτυκτη παραγωγικά ενσωμάτωση των οικονομικών σχηματισμών της ανατολικής και μεσογειακής Ευρώπης, στο νέο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καταμερισμού εργασίας, που εκτός των άλλων, επιδιώκει η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙP), με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη θεσμοποίηση της οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης των κρατών-μελών και ιδιαίτερα των χωρών κρίσης χρέους.

 

Ομως, το ζητούμενο σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι η εμβάθυνση της άνισης και δανειακής ανάπτυξης-εξάρτησης μεταξύ των κρατών-μελών, που ουσιαστικά αποτελεί και το θεμελιώδες πρόβλημα λειτουργίας της ευρωζώνης.

 

Επίσης, το ζητούμενο δεν είναι η μετατροπή των οικονομιών τους από οικονομίες της ζήτησης (κεϊνσιανή αντίληψη) σε οικονομίες της προσφοράς (νεοκλασική αντίληψη), ούτε συνδυαστικά με τη μετατροπή τους σε οικονομίες της ζήτησης βραχυπρόθεσμα και σε οικονομίες της προσφοράς μακροπρόθεσμα (νεοκεϊνσιανή αντίληψη) , που με το περίγραμμα της εσωτερικής υποτίμησης θα παραταθούν η ύφεση, η στασιμότητα, η ανεργία και η φτωχοποίηση του πληθυσμού.

 

Κατά συνέπεια, το παραγωγικό και τεχνολογικό ζητούμενο σε διεθνές επίπεδο είναι η εγκαθίδρυση του προτύπου της ισομερούς ανάπτυξης και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ισομερή αναδιανομή των πόρων, του εισοδήματος, της εργασίας και της τεχνολογίας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η κυριαρχία της πολιτικής και της οικονομίας επί των αγορών, με την έννοια της αποκατάστασης της σχέσης οικονομίας και χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και της σχέσης οικονομίας-εργασίας-τεχνολογίας-επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα η παράταση του συσχετισμού υπέρ των αγορών σε βάρος της δημοκρατίας (πολιτικής) και της οικονομίας απειλεί σοβαρά την ευρωπαϊκή συνοχή και προοπτική, επιφέροντας, παράλληλα, ένα ισχυρό πλήγμα στο μακράς πνοής ευρωπαϊκό σχέδιο της πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA AΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Διαπραγμάτευση και συντάξεις

Η ανατροπή της κοινωνικής

ασφάλισης

Συμφωνία 2015: Περιορισμοί και

δυνατότητες

Η ανεργία ως καταλύτης

της οικονομικής πολιτικής

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics